1. Uchwała nr 253/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2022 roku w sprawie zwołania XX Walnego Zjazdu PTTK oraz przeprowadzenia kampanii
Załączniki do uchwały 1-16.
1.) załącznik nr 1 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa dolnośląskiego
2.) załącznik nr 2 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa kujawsko-pomorskiego
3.) załącznik nr 3 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa lubelskiego
4.) załącznik nr 4 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa lubuskiego
5.) załącznik nr 5 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa łódzkiego
6.) załącznik nr 6 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa małopolskiego
7.) załącznik nr 7 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa mazowieckiego
8.) załącznik nr 8 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa opolskiego
9.) załącznik nr 9 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa podkarpackiego
10.) załącznik nr 10 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa podlaskiego
11.) załącznik nr 11 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa pomorskiego
12.) załącznik nr 12 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa śląskiego
13.) załącznik nr 13 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa świętokrzyskiego
14.) załącznik nr 14 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa warmińsko-mazurskiego
15.) załącznik nr 15 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego
16.) załącznik nr 16 Rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów PTTK na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK województwa zachodniopomorskiego
10. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §13 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb walnego zebrania koła lub klubu PTTK
1.) Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu Koła lub Klubu PTTK
2.) Protokół Komisji Wyborczej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
3.) Zgłoszenie kandydata do władz Koła / Klubu /na delegata na Zjazd Oddziału PTTK
- Ankieta członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego
4.) Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
5.) Zaświadczenie wyboru delegata koła, klubu na Zjazd Oddziału PTTK
11. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §19 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb zjazdu oddziału PTTK
3.) Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału PTTK
4.) Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK w sprawie udzielenia absolutorium
5.) Zgłoszenie kandydata:
- do Władz Oddziału PTTK
- na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK – jednostki z osobowością prawną
- Ankieta członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego
6.) Protokół Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału PTTK
7.) Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK
8.) Zaświadczenie wyboru delegata na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK
9.) Wzorcowy Protokół Zjazdu
10.) Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK z zebrania konstytuującego Zarządu Oddziału PTTK/Komisji Rewizyjnej Oddziału
11.) Druk „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do pełnienia funkcji Członka władzy Oddziału”
12.) Druk „Oświadczenie o adresie doręczeń członków Zarządu Oddziału”
13.) Podstawowe informacje o wybranych władzach
14.) Wykaz wymaganej dokumentacji ze Zjazdu (§ 19 ust. 2 Ordynacji Wyborczej), którą należy przekazać dostarczanej do Biura ZG PTTK w Warszawie
15.) Wykaz wymaganej dokumentacji ze Zjazdu (§ 26 ust. 1 i § 19 ust. 2 Ordynacji Wyborczej), którą należy przekazać do organizatora Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK w województwie
16.) Kooptacja
- Protokół Komisji Skrutacyjnej Kooptacji Członka Zarządu/Komisji Rewizyjnej/Sądu Koleżeńskiego Oddziału
- Uchwała Zarządu/Komisji Rewizyjnej/Sądu Koleżeńskiego Oddziału w sprawie kooptacji na członka Zarządu/Komisji Rewizyjnej/Sądu Koleżeńskiego Oddziału
- Protokół Komisji Skrutacyjnej Zarządu/Komisji Rewizyjnej/Sądu Koleżeńskiego Oddziału w wprawie wyboru Prezesa/Wiceprezesa/Skarbnika/Sekretarza
- Uchwała Zarządu/Komisji Rewizyjnej/Sądu Koleżeńskiego Oddziału w sprawie wyboru członka Zarządu/Komisji Rewizyjnej/Sądu Koleżeńskiego Oddziału na funkcje prezesa/wiceprezesa/skarbnika/sekretarza
12. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §29 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb regionalnej konferencji oddziałów PTTK
13. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §22 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb zgromadzenia przedstawicieli oddziałów PTTK
1.) Protokół Komisji Mandatowej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
2.) Protokół Komisji Wyborczej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
3.) Protokół Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
14. Wzory druków organizacyjnych dla potrzeb zgromadzenia przedstawicieli oddziałów PTTK
1.) Informacje o władzach koła/klubu/oddziału/jednostki regionalnej
15. Formularze
1.) Zgłoszenie kandydata do Władz Naczelnych PTTK
2.) Zgłoszenie uchwały
3.) Zgłoszenie do dyskusji
16. Uchwała nr 350/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r. w sprawie „Systemu wyróżnień członków i jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”
1.) System wyróżnień i odznaczeń członków i jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – załącznik do Uchwały ZG PTTK Nr 350/XVII/2012 r. z 29 września 2012 r.
2.) Wnioski w formacie .doc
Wszystkie dokumenty do XX Walnego Zjazdu PTTK